Algemene voorwaarden voor artiesten bij Artiest.nl

– Bepalingen

Artiest.nl is een onderdeel van internetbedrijf JOR.nl en treedt op als advertentiewebsite en adviseur voor artiesten. Personen of samenstellingen daarvan die een artistieke kunst uitvoeren hebben de mogelijkheid lid te worden van Artiest.nl en hun kunsten onder de aandacht te brengen door middel van het plaatsen van een advertentie op Artiest.nl, in de vorm van een volledig gepersonaliseerde pagina die vervolgens wordt doorgelinkt naar de website van de artiest.

– Lidmaatschap

Lidmaatschap van Artiest.nl wordt afgesloten voor een periode van tenminste 12 maanden en wordt stilzwijgend met 12 maanden verlengd, tenzij anders overeengekomen. Deze bepalingen worden opgenomen in de overeenkomst die de artiest dient te accorderen via email. Het lidmaatschap is niet overdraagbaar en kan niet gepauzeerd worden.

– Lidmaatschapskosten

Het Premium Membershop bedraagt € 15,00 per maand. De lidmaatschapskosten worden jaarlijks bij aanvang van de lidmaatschapstermijn in rekening gebracht. Artiest.nl behoudt zich het recht voor de lidmaatschapskosten te wijzigen. Deze aangepaste kosten zullen in geval van wijziging van kracht zijn bij verlenging van het lidmaatschap.

– Vrienden acties en andere promo acties

Wanneer een artiest een lead aanbrengt, dat wil zeggen: het aanbrengen van een andere artiest die over zal gaan tot het afsluiten van een Premium Membership, dan ontvangt hij of zij daar een vergoeding voor in de vorm van één extra maand gratis lidmaatschap na afloop van de lidmaatschapsperiode. Bij 2 leads betreft het twee extra maanden, etc.

– Rechten vrije foto’s

De artiest is verplicht foto’s aan te leveren die rechten-vrij zijn, en zonder credits van een fotograaf geplaatst kunnen worden. Bij de aanlevering van de foto’s door de artiest gaat Artiest.nl er van uit dat deze vrij geplaatst kunnen worden. Voor eventuele claims die daaruit voortvloeien, door onrechtmatig gebruik van de foto’s, is Artiest.nl niet aansprakelijk en komen allen voor rekening van de Artiest.

– Informatietekst

Onze SEO experts schrijven voor iedere artiest een unieke tekst. Dit wordt gedaan basis van de informatie die we vinden op de website van de artiest. Wanneer de artiest specifieke wensen heeft qua inhoud van de tekst, dan kunnen deze aangegeven worden per email. De door Artiest.nl geschreven teksten blijven eigendom van Artiest.nl. De teksten, of delen ervan, mogen niet door de artiest of derden worden gebruikt.

– Aanpassen van gegevens

Wanneer aanbod, website of contactgegevens van de artiest zijn aangepast ontvangt Artiest.nl daar zo spoedig mogelijk een bericht van per email, zodat deze wijzigingen doorgevoerd kunnen worden.

– Garantie

Lidmaatschap bij Artiest.nl en de daarbij behorende gepersonaliseerde pagina van een artiest geeft in geen enkel geval garantie op boekingen. Het lidmaatschap zal bijdragen aan een geoptimaliseerde vindbaarheid op internet wat in theorie zou kunnen bijdragen aan een verhoging van het aantal boekingen.

– Betaaltermijn

Bij accordering van de overeenkomst gaat direct de contractperiode in en dienen de lidmaatschapskosten binnen 14 werkdagen te worden voldaan.

– Betaalverzuim

Bij niet tijdig betalen ontvangt de artiest 14 werkdagen na verstrijken van de betalingstermijn een herinnering. Wanneer er binnen 5 werkdagen geen gehoor wordt gegeven aan deze herinnering volgt een tweede herinnering met een voorspelling van de extra kosten die volgen. Bij geen gehoor binnen 5 werkdagen na de tweede herinnering volgt een aanmaning. In deze aanmaning zal tevens aanspraak worden gemaakt op vergoeding van de verschuldigde rente, 8% van het factuurbedrag, en buitengerechtelijke incassokosten; 15% van het factuurbedrag. Eventuele gerechtelijke kosten of buitengerechtelijke kosten die hieruit voortvloeien zijn tevens voor rekening van de artiest.

– Lidmaatschap benefits

Alle artiesten die zijn aangesloten bij Artiest.nl kunnen gebruik maken van exclusieve aanbiedingen van onze samenwerkingspartners. Artiest.nl behoudt zich het recht voor deze samenwerkingen, acties en aanbiedingen tussentijds aan te passen, aan te vullen of te verwijderen.

– Opzegging

Opzegging dient minimaal twee maanden voor afloop van de lidmaatschapstermijn per email te worden gedaan. Binnen twee maanden geldt de opzegging voor de daaropvolgende lidmaatschapstermijn.

– Annulering

Na accordering van de overeenkomst via email is het niet meer mogelijk deze te annuleren. De artiest is verplicht zijn (betaal)verplichten na te komen.

– Verantwoordelijkheid

Artiest.nl is niet verantwoordelijk voor het aantal daadwerkelijk verkregen boekingen die de Artiest krijgt naar aanleiding van een link via Artiest.nl. Tevens is Artiest.nl niet aansprakelijk voor de gang van zaken van ieder onderdeel tijdens het boekingsproces tot aan de uitvoering en afhandeling van een boeking. Artiest.nl brengt slechts de websitebezoeker rechtstreeks in contact met de Artiest.

– Geschillen

In het geval de artiest het niet eens is met bepalingen, werkwijzen of betalingen, zal Artiest.nl trachten een overeenstemming te bereiken met de artiest, al dan niet met de tussenkomst van een bemiddelaar. Mocht dit niet baten, dan zullen er juridische stappen worden ondernomen. In zeer uitzonderlijke gevallen zal Artiest.nl het geschil voorleggen aan de rechtbank in het werkgebied van Artiest.nl.

– Toepasselijk recht

Op de Algemene Voorwaarden is het Nederlands Recht van toepassing

– Klantenservice

De klantenservice van Artiest.nl is bereikbaar tijdens kantooruren via info@artiest.nl en kan worden geraadpleegd voor vragen, advies en wijzigingen die doorgevoerd moeten worden.

– Versie en kopie

Dit is versie 1.1 van de Algemene Voorwaarden van Artiest.nl en is opgesteld op 1 december 2018. Op aanvraag zijn deze Algemene Voorwaarden per email te ontvangen.