Privacyverklaring

Inleiding

Artiest.nl B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam (1095 MP), aan de Eef Kamerbeekstraat 68 en ingeschreven onder KvK nummer (88896501) (hierna te noemen “Artiest.nl” of, “wij”) hecht veel belang aan de privacy van haar klanten (hierna te noemen “Klanten”) en alle bezoekers van de website www.artiest.nl. Om die reden worden jouw persoonsgegevens altijd veilig en vertrouwelijk behandeld. Jouw persoonsgegevens behoren bij jou. We delen je persoonsgegevens alleen met derde partijen indien dit noodzakelijk is. Wil je niet langer dat we je persoonsgegevens verwerken, kan je altijd je toestemming intrekken. Artiest.nl verwerkt persoonsgegevens op een transparante en passende wijze en zal de persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen. Daarbij handelt Artiest.nl in overeenstemming met de toepassingen wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Deze Privacy Verklaring is van toepassing op alle producten, diensten en activiteiten van Artiest.nl. Deze Privacy Verklaring is niet van toepassing op websites van derden, zoals websites, social media kanalen of applicaties waar Artiest.nl op haar website of in haar mailings naar verwijst. Artiest.nl adviseert daarom om de Privacy Verklaring van deze derden op de betreffende websites te raadplegen.

Toepasselijkheid

Deze Privacy Verklaring (hierna: “Privacy Verklaring”) bevat informatie over de verwerking van persoonsgegevens door of in opdracht van Artiest.nl. De Privacy Verklaring is van toepassing op:

 • Het gebruik van persoonsgegevens van Klanten die een Overeenkomst aangaan met Aanbieder, omdat zij een Dienst van Aanbieder via het Platform kopen;
 • Voorts heeft deze Privacy Verklaring betrekking op de gebruikers van de Website.

Deze Privacy Verklaring is niet van toepassing op:

 • Websites van derden, zoals websites, social media kanalen, of apps waarnaar Artiest.nl op haar Website en in haar mailings verwijst. Artiest.nl adviseert gebruikers van de Website en Klanten om de privacy verklaring van deze derden op de betreffende websites te raadplegen.

Wat zijn persoonsgegevens?

Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle “informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare, natuurlijke persoon”. Met andere woorden, alle informatie die direct over een persoon gaat of die indirect naar een persoon kan leiden. Hierbij kan o.a. worden gedacht aan: de naam, het adres, het e-mailadres of het telefoonnummer van de Klant of de gebruiker van de Website, maar ook hun IP-adres.

Hoe verwerkt Artiest.nl persoonsgegevens?

Artiest.nl verwerkt persoonsgegevens uitsluitend op een wettelijke basis voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verkregen. Wij verkrijgen de persoonsgegevens door deze te ontvangen van de Klant of de gebruiker van de Website. Indien wij toestemming nodig hebben om bepaalde persoonsgegevens te verwerken, is het aan de Klant of de gebruiker van de Website om ons uitdrukkelijk toestemming te geven om hun persoonsgegevens te verwerken. Het is niet verplicht om persoonsgegevens aan ons te verstrekken, maar in sommige gevallen is het noodzakelijk om bepaalde persoonsgegevens met ons te delen om van onze diensten gebruik te kunnen maken. Wij informeren je in dat geval uitdrukkelijk voorafgaand aan de verwerking de persoonsggegevens.

Welke persoonsgegevens verwerkt Artiest.nl, voor welke doeleinden en op welke basis?

Artiest.nl verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden en op basis van de volgende rechtsgrondslagen:

Levering van de Dienst

Om jouw bestelling te kunnen verzorgen hebben we een aantal gegevens van je nodig. Zo kunnen we je aanvraag doorzetten naar de Aanbieder. De Aanbieder ontvangt dan de noodzakelijke persoonsgegevens van jou. Ook kunnen we je bijvoorbeeld op de hoogte houden over je bestelling, de beschikbaarheid en retourneringen. Hiervoor verzamelen:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Bezorgadres(sen)
 • Betaalgegevens
 • IP-adres

Artiest.nl bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld of om te voldoen aan wettelijke (bewaar) verplichtingen. Mochten persoonsgegevens worden verwerkt voor andere doelen, zal Artiest.nl informatie over die specifieke verwerkingen verstrekken en hier, indien nodig, opnieuw toestemming voor vragen.

Nieuwe diensten en aanbiedingen

Om je gerichte mededelingen en aanbiedingen te sturen, zoals een nieuwsbrief, aanbieding, elektronisch bericht of servicebericht. Wij kunnen persoonlijk contact met je opnemen via telefoon, e-mail en andere internetkanalen. Bij het versturen van nieuwsbrieven houden wij rekening met de geldende wet- en regelgeving. Deze verwerkingen worden uitgevoerd op basis van de grondslagen gerechtvaardigd belang en, gedeeltelijk, op basis van uw toestemming.

Een account aanmaken

In het geval je een account hebt aangemaakt, slaan wij persoonsgegevens op in jouw persoonlijke account. Wij bewaren bijvoorbeeld je naam, jouw (aflever- en huis)adres(sen), telefoonnummer, e-mailadres en betalingsgegevens. In sommige gevallen slaan wij meer gegevens op. Dat doen we alleen als je ons daar toestemming voor hebt gegeven.

Communicatie met de klantenservice

Als je de Website bezoekt en via de chatbox contact wilt opnemen met de klantenservice, zullen wij een aantal van je gegevens verwerken. Wij zullen verwerken:

 • (Chat) Naam
 • E-mailadres (facultatief, indien u het zelf opgeeft)
 • IP-adres
 • De duur van het bezoek aan de Website

Wij gebruiken de gegevens om met je te kunnen chatten en je te kunnen adviseren over onze diensten en het gebruik van de Website. Wij verwerken deze persoonsgegevens op basis van jouw toestemming.

Gebruik van de Website

Voor het gebruik van de Website en de eventueel verwerkte persoonsgegevens verwijzen wij je naar de cookie-uitleg op de Website.

Verbetering van de Website

Om onze organisatie te verbeteren. Wij verwerken jouw gegevens bijvoorbeeld bij de behandeling van klachten en bezwaren op basis van gerechtvaardigd belang.

WebwinkelKeur

Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als je een review achterlaat via WebwinkelKeur dan ben je verplicht om een naam en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan jouw boeking kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert jouw naam eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met je opnemen om een toelichting op jouw review te geven. In het geval dat wij je uitnodigen om een review achter te laten delen wij jouw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel je uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van jouw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard door Artiest.nl?

Artiest.nl bewaart de verkregen persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor de persoonsgegevens zijn verkregen dan wel om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen. Hoe lang persoonsgegevens worden bewaard, hangt af van de aard van de persoonsgegevens en de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

Indien persoonsgegevens voor andere doeleinden worden verwerkt dan waarvoor zij zijn verkregen, zal Artiest.nl informatie verstrekken over de specifieke doeleinden en, indien nodig, opnieuw om toestemming vragen.

Waar slaan wij jouw persoonsgegevens op?

Wij slaan jouw persoonsgegevens op binnen de Europese Economische Ruimte (‘EER”). In sommige gevallen kan het voorkomen dat bepaalde gegevens die verzameld worden, worden doorgegeven aan of worden opgeslagen op een bestemming buiten de EER. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen indien een externe leverancier daar gevestigd is. Artiest.nl zal in dat soort gevallen passende maatregelen nemen om te waarborgen dat jouw persoonsgegevens zo goed mogelijk worden beschermd.

Hoe worden jouw persoonsgegevens beveiligd?

Artiest.nl neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt daarvoor passende technische en organisatorische maatregelen om verlies, misbruik, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Periodiek beoordelen wij of deze maatregelen nog voldoen. Indien wij persoonsgegevens doorgeven aan een derde partij, eisen wij dat zij met dezelfde zorgvuldigheid omgaan met jouw persoonsgegevens. Mocht je de indruk hebben dat je persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of dat er wellicht sprake is van misbruik kan je hiervoor contact opnemen via info@artiest.nl.

Met wie delen wij persoonsgegevens?

Artiest.nl zal de van de Klant of de gebruiker van de Website verkregen persoonsgegevens alleen aan derden verstrekken indien zij daarvoor een wettelijke grondslag heeft. Artiest.nl zal de Klant of de gebruiker van de Website vooraf uitdrukkelijk informeren over de verwerking en het doel van de verwerking. Daarnaast deelt Artiest.nl de persoonsgegevens van de Klant of de gebruiker van de Website. Indien Artiest.nl persoonsgegevens deelt met een derde partij, zullen deze partijen voorafgaand aan de verwerking van de persoonsgegevens een verwerkingsovereenkomst sluiten. Persoonsgegevens zullen uitsluitend voor de noodzakelijke duur met de betrokken derde partij worden gedeeld. Indien de Klant of de gebruiker van de Website niet langer wenst dat Workshop.nl zijn persoonsgegevens verwerkt, kan de Klant of de gebruiker van de Website zijn toestemming altijd intrekken door een e-mail te sturen naar info@artiest.nl. Wij kunnen ook gegevens van derden verkrijgen indien wij daarvoor een wettelijke grondslag hebben.

Minderjarigen

De diensten van Artiest.nl zijn niet gericht op minderjarigen. Het gebruik van persoonsgegevens van minderjarigen door Artiest.nl is alleen toegestaan na voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van een ouder of andere wettelijke vertegenwoordiger.

Welke privacy rechten heb jij?

Je hebt ten allen tijden het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Recht op informatie, inzage, correctie en verwijdering

Je hebt het recht een duidelijke uitleg te krijgen over welke persoonsgegevens we van je verwerken en wat we daarmee doen. Transparantie over de verwerking van jouw persoonsgegevens staat voorop.

Ten allen tijde heb jij het recht inzage te vragen in de persoonsgegevens die wij van jou verwerken. Daarnaast heb je ook het recht een verzoek te doen bepaalde persoonsgegevens te wijzigen en/of te verwijderen. Middels het recht op gegevensoverdraagbaarheid ben je in staat om jouw persoonsgegevens te verkrijgen en te hergebruiken voor andere diensten. Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens op een gebruiksvriendelijke manier te verplaatsen van de ene IT-omgeving naar een andere.

In bepaalde situaties mag Artiest.nl jouw gegevens niet meer gebruiken wanneer je een verzoek hebt ingediend om de data te wijzigen of er een juridische procedure loopt. Wij kunnen deze gegevens dan (nog) niet gelijk wissen. Wij zullen dan wel tijdelijk stoppen met het gebruik van jouw gegevens.

Een verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering van je persoonsgegevens kan door een e-mail te sturen naar info@artiest.nl. Hierbij vragen we in ieder geval je volledige naam, adres en woonplaats te vermelden. Indien Artiest.nl niet, of niet volledig, kan vaststellen waarop je verzoek betrekking heeft, is het mogelijk dat Artiest.nl contact met jou op zoekt voor nadere specificatie. Daarnaast kan je verzocht worden om een kopie van een geldig legitimatiebewijs te sturen. Aanvragen worden binnen 30 dagen verwerkt.

Recht bezwaar te maken

Om je gericht te kunnen informeren over de producten en diensten van Artiest.nl, gebruiken we je persoonsgegevens. Indien je het niet eens bent met de manier waarop wij dat doen kan je bezwaar maken. Dit kan door middel van een e-mail te sturen naar info@artiest.nl o.v.v. ‘bezwaar’ of door een brief te sturen naar Artiest.nl B.V., Eef Kamerbeekstraat 68, 1095 MP te Amsterdam. Aanvragen worden binnen dertig (30) dagen verwerkt.

Je hebt daarnaast altijd het recht je toestemming in te trekken voor nieuwsbrieven of andere informatie betreffende producten en diensten van Artiest.nl.

Meldplicht datalekken

Artiest.nl houdt zich aan de meldingsplicht bij datalekken. Indien sprake is van een datalek zal een melding gemaakt worden bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens. Wij zullen direct contact opnemen met de betreffende personen van wie de persoonsgegevens door een datalek zijn getroffen.

Wijzigingen in de Privacy Verklaring

Artiest.nl behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen in de Privacy Verklaring. We adviseren je om die reden ook om deze Privacy Verklaring regelmatig te lezen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. Bij ingrijpende veranderingen van deze Privacy Verklaring zal dit worden gemeld op de website.

Vragen of klachten?

Indien je vragen hebt over de wijze waarop Artiest.nl met persoonsgegevens omgaat, neem dan gerust contact met ons op. Mocht je klachten hebben over hoe wij jouw persoonsgegevens verwerken kan je die natuurlijk altijd melden. Uiteraard lossen we het graag zelf met je op. Daarvoor kan je contact voor opnemen via info@artiest.nl. Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.

Laatst gewijzigd: 13 februari 2023

Cookie instellingen aanpassen