Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

1.1. Dit zijn de Algemene Verkoopvoorwaarden van Artiest.nl B.V., gevestigd en kantoorhoudende aan de Eef Kamerbeekstraat 68 (1095 MP), te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 88896501, hierna te noemen: ‘Artiest.nl’.

1.2. In deze Algemene Verkoopoorwaarden verwijzen de termen “Artiest.nl”, “wij”, “ons” en “onze” naar Artiest.nl en deze Website.

Artikel 2 Definities

In de Algemene Verkoopvoorwaarden hebben de volgende uitdrukkingen de volgende betekenis:

2.1. Aanbieder: een aanbieder dat de Diensten via een Aanbod op Artiest.nl aanbiedt aan de Klant;

2.2. Aanbod: het aanbod van de Diensten dat Artiest.nl namens Aanbieder aanbiedt aan de Klant;

2.3. Algemene Voorwaarden: de algemene voorwaarden die uitsluitend van toepassing zijn op elk (toekomstig) Aanbod en (toekomstige) Overeenkomst tussen Aanbieder en de Klant via het Platform van Artiest.nl, alsmede de uitvoering daarvan.

2.4. Algemene Verkoopvoorwaarden: de onderhavige algemene verkoopvoorwaarden geldend voor Aanbieders via Artiest.nl, die uitsluitend van toepassing zijn op elk (toekomstig) Aanbod van Aanbieder op het Platform en elke (toekomstige) overeenkomst die tot stand komt tussen Aanbieder en de Klant.

2.5. Commissie: het percentage aan vergoeding wat Artiest.nl ontvangt voor het aanbieden van het Platform aan Aanbieder.

2.6. Consument: zijnde een natuurlijk persoon, die niet handelt voor doeleinden die verband houden met een handels-, bedrijfs- of beroepsactiviteit en die ofwel in Nederland ofwel internationaal, fysiek ofwel op afstand een Overeenkomst aangaat met Artiest.nl;

2.7. Diensten: alle door Artiest.nl namens de Aanbieder aan de Klant aangeboden Diensten die Aanbieder kan leveren aan de Klant.

2.8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de Consument, die de Overeenkomst op afstand aangaat, om de Overeenkomst binnen veertien (14) dagen na de totstandkoming van de Overeenkomst te ontbinden;

2.9. Intellectuele Eigendomsrechten: alle intellectuele eigendomsrechten inclusief goodwill met betrekking tot de activiteiten, de Producten en de Diensten van Artiest.nl, waaronder maar niet beperkt tot domeinnamen, auteursrechten, naburige rechten, handelsnamen, merken, octrooien, modelrechten, marketingmaterialen, presentaties, bedrijfsgeheimen, databases, know-how, en alle (andere) rechten op o.a. documenten, (software)-producten, de Website, werken en/of diensten, immateriële activa en alle toepassingen, verlengingen, uitbreidingen van het voorgaande die reeds toebehoren aan Artiest.nl en/of zijn ontstaan gedurende de uitvoering van de Overeenkomst;

2.10. Klant: de Consument en/of Zakelijke Klant die ofwel in Nederland ofwel internationaal, fysiek of op afstand een Overeenkomst aangaat met de Aanbieder via het Platform;

2.11. Overmacht: alle omstandigheden, voorzien of onvoorzien, waarop Artiest.nl geen invloed kan uitoefenen, en waardoor Artiest.nl (tijdelijk) niet in staat is de verplichtingen na te komen;

2.12. Overeenkomst(en): de aan de koop van de Diensten ten grondslag liggende overeenkomst(en) die tot stand komt tussen de Klant en de Aanbieder via het Platform Artiest.nl;

2.13. Partijen: Artiest.nl en Aanbieder gezamenlijk;

2.14. Platform: de omgeving van Artiest.nl waarop door de Aanbieder Diensten wordt aangeboden;

2.15. Prijs: het totale bedrag dat Artiest.nl vraagt en ontvangt van de Klant voor de eigendomsoverdracht van de Diensten;

2.16. Website: alle websites, webshops, social media kanalen en andere elektronische openbaarmakingen vervaardigd door en/of openbaar gemaakt door Artiest.nl;

2.17. Zakelijke Klant: een rechtspersoon, of een natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die verband houden met een handels-, bedrijfs- of beroepsactiviteit en die ofwel in Nederland ofwel internationaal, fysiek of op afstand een Overeenkomst aangaat met Aanbieder.

Artikel 3 Toepasselijkheid

3.1. Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op elk (toekomstig) Aanbod en (toekomstige) Overeenkomst tussen de Klant en de Aanbieder via het Platform, alsmede de uitvoering daarvan.

3.2. Door het plaatsen van Aanbod op het Platform gaat de Aanbieder ermee akkoord dat deze Verkoopvoorwaarden bindend zijn.

3.3. De Aanbieder is na het accepteren van de Algemene Verkoopvoorwaarden gerechtigd Diensten aan te bieden op het Platform.

3.4. Artiest.nl is gerechtigd de Aanbieder en/of de door Aanbieder aan te bieden Dienst, te weigeren. Artiest.nl zal Aanbieder binnen zeven (7) kalenderdagen de Aanbieder hier schriftelijk over informeren.

3.5. Toepasselijkheid van elke andere algemene verkoopvoorwaarden, dan de Algemene Verkoopvoorwaarden, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Van het bepaalde in deze Algemene Verkoopvoorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken. De overige bepalingen zullen onverkort van toepassing blijven.

3.6. Artiest.nl heeft het recht deze Algemene Verkoopvoorwaarden op ieder moment te kunnen wijzigen. Artiest.nl zal de Aanbieder actief op de hoogte brengen van beoogde wijzigingen van de Algemene Verkoopvoorwaarden. De beoogde wijziging worden doorgevoerd na een redelijke termijn van vijftien (15) dagen.

Artikel 4 Aanbod

4.1. De Aanbieder erkent dat de Overeenkomst via het Platform tot stand komt tussen de Klant en de Aanbieder en dat Artiest.nl geen partij is en/of wordt bij de Overeenkomst.

4.2. Het Aanbod wordt schriftelijk of elektronisch door Artiest.nl namens Aanbieder aan de Klant uitgebracht. Artiest.nl zal de Klant de nodige informatie verstrekken.

4.3. Indien het Aanbod een kennelijke vergissing of fout bevat, is Artiest.nl hier niet aan gebonden.

Artikel 5 Totstandkoming van de Overeenkomst

5.1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het Aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

5.2. In het geval dat de Klant het Aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, dan zal Artiest.nl het Aanbod namens de Aanbieder tevens via elektronische weg bevestigen. Artiest.nl draagt zorg voor gedegen technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van gegevens en een veilige digitale omgeving voor de Website en de elektronische betaling.

Artikel 6 Diensten

6.1. De Aanbieder erkent dat via het Platform alleen Diensten binnen de Europese Unie kunnen worden aangeboden.

6.2. De Aanbieder zal bij het aanbieden van de Diensten zorgvuldig handelen. Artiest.nl zal namens de Aanbieder de volgende informatie aan de Klant verstrekken:

6.2.1. de gegevens van Artiest.nl en indien van toepassing, het bezoekadres van Aanbieder;

6.2.2. informatie over de wijze waarop Aanbieder omgaat met klachten en hoe de Klant een klacht kan indienen;

6.2.3. informatie over de betaalmogelijkheden en de Prijs;

6.2.4. informatie over de beschikbaarheid waarop het de Dienst kan worden uitgevoerd.

6.2.5. informatie over de voorwaarden voor het inroepen van het Herroeppingsrecht van de Consument.

Artikel 7 Relatie Aanbieder-Klant

7.1. De Overeenkomst komt tot stand tussen de Aanbieder en de Klant, nadat de Klant de aangeboden Dienst via het Platform heeft afgenomen. De Aanbieder erkent dat Artiest.nl geen partij bij deze Overeenkomst is.

7.2. De Aanbieder biedt het Aanbod op het Platform aan voor eigen rekening en risico. De rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst rusten uitsluitend bij Aanbieder.

7.3. De Klant dient rechtstreeks via Artiest.nl de klacht in. Artiest.nl verleend hierbij het e-mailadres van de Aanbieder. Aanbieder draagt zelfstandig zorg voor de verdere afhandeling de klacht.

Artikel 8 Prijs

8.1. De hoogte van de Prijs is afhankelijk van de Dienst. De Aanbieder bepaalt de Prijs van de Dienst op het Platform.

8.2. De Prijs voor de Dienst is exclusief BTW voor zakelijke klanten.

8.3. De Prijs voor de Dienst is inclusief BTW voor Consumenten.

8.4. De Aanbieder handelt op eigen naam en rekening en is derhalve verantwoordelijk voor zijn eigen fiscale verplichtingen. De Aanbieder vrijwaart Artiest.nl van eventuele claims dienaangaande.[SP2]

Artikel 9 Betaling

9.1. De Klant zal de Prijs na de totstandkoming van de Overeenkomst direct voldoen volgens de betaalprocedure en betaalmethode zoals bepaald door Artiest.nl. Indien de betaling geschiedt via een factuur, dan zal de Klant zal binnen veertien (14) dagen na bevestiging van de datum waarop de Dienst betrekking heeft de Prijs aan Artiest.nl voldoen.

9.2. Artiest.nl betaalt de Aanbieder het door Klant betaalde bedrag minus 15% van dit bedrag ter Commissie.

9.3. Artiest.nl richt het Platform zodanig in dat Klanten enkel en alleen aan Artiest.nl betalen. Door betaling van de Prijs door de Klant aan Artiest.nl is de Klant gekweten van zijn betalingsverplichting jegens de Aanbieder. Artiest.nl betaalt het resterende verschuldigde bedrag, na verrekening van de Commissie, aan de Aanbieder.

9.4. De Aanbieder verleent aan Artiest.nl het onherroepelijke recht om in naam van Artiest.nl, met uitsluiting van Aanbieder, de incassorechten uit te oefenen die eventueel kunnen voortvloeien uit de Overeenkomst.

9.5. De Aanbieder erkent rechtstreekse betalingen door Klanten aan Aanbieder niet geaccepteerd mogen worden. Indien een Klant rechtstreeks aan Aanbieder heeft betaald, dient Aanbieder het ontvangen bedrag aan de Klant te restitueren onder vermelding van de juiste wijze van betalen.

9.6. Indien de Overeenkomst door Klant of door Aanbieder wordt beëindigd zoals bepaald is in de Algemene Voorwaarden, dan zal Artiest.nl de betaling rechtstreeks aan de Klant retourneren indien de Klant daar recht op heeft. Indien de Aanbieder de betaling afkomstig uit de Overeenkomst al ontvangen heeft, dan is Artiest.nl gerechtigd dit bedrag op de Aanbieder te verhalen.

Artikel 10 Verplichtingen Artiest.nl en Aanbieder

10.1. De Aanbieder draagt ervoor zorg dat de Dienst en voldoet aan de Overeenkomst. Artiest.nl draagt ervoor zorg dat de aan de Klant ter beschikking gestelde informatie en specificaties in het Aanbod volledig is.

10.2. Aanbieder spant zich in bij de uitvoering van de Overeenkomst en de levering van de Diensten grote zorgvuldigheid in acht te nemen.

10.3. Aanbieder verklaart bekend te zijn met de voor de levering van de Diensten van belang zijnde wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege, voor zover deze op de dag van het aangaan van de Overeenkomst gelden. Artiest.nl en Aanbieder spannen zich in om deze voorschriften na te leven.

Artikel 11 Volgorde zichtbaarheid Aanbieders op Platform

11.1. Het Aanbod wordt op het Platform getoond op basis van rangschikking. De verschillende rangschikkingsmechanismen maken gebruik van de daarbij behorende parameters.

11.2. Artiest.nl rangschikt het Aanbod op basis van populariteit (klikgedrag).

11.3. Aanbieder behoudt de mogelijkheid, tegen betaling, een hogere rangschikking te verkrijgen.

Artikel 12 Intellectuele eigendomsrechten

12.1. Alle Intellectuele Eigendomsrechten berusten uitsluitend bij Artiest.nl.

12.2. De Aanbieder zal geen inbreuk maken op de Intellectuele Eigendomsrechten.

12.3. Bij de Diensten die door Aanbieders worden aangeboden op het Platform wordt de door Aanbieder aangeleverde informatie getoond. De Aanbieder garandeert dat:

a. De omschrijving van het Aanbod geen inbreuk maakt op de rechten van derden. Hieronder wordt verstaan, maar niet beperkt tot, de intellectuele eigendomsrechten van derden. De Aanbieder vrijwaart Artiest.nl voor eventuele claims dienaangaande.

b. De omschrijving van het Aanbod geen URL’s bevatten naar (eigen) websites;

c. De door hem aangeleverde informatie in de Nederlandse taal is opgesteld;

Artikel 13 Aansprakelijkheid en Vrijwaring

13.1. De Aanbieder is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de nakoming van de Overeenkomst. Om die reden is Artiest.nl niet aansprakelijk voor enige schade die de Klant ondervindt als gevolg van annulering door de Aanbieder van de Dienst.

13.2. De Aanbieder vrijwaart Artiest.nl voor alle schade en/of kosten van wat voor aard dan ook die voortvloeien uit de niet-nakoming van één of eerdere verplichtingen uit deze Algemene Verkoopvoorwaarden en de Overeenkomst.

13.3. Artiest.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor directe dan wel indirecte schade en/of kosten, schade ontstaan door gevolgschade, gederfde winst of vertragingsschade in verband met het gebruik van het Platform.

13.4. Artiest.nl is niet aansprakelijk voor schade die de Klant lijdt als gevolg van een tekortkoming, onrechtmatige daad of anderszins, tenzij deze schade het rechtstreekse en uitsluitende gevolg is van aantoonbare opzet, grove schuld of bewuste roekeloosheid van Artiest.nl. Voor zover Artiest.nl op grond van een toerekenbare tekortkoming in de dienstverlening gehouden is tot betaling van enige schadevergoeding, is deze beperkt tot maximaal het factuurbedrag dat op de geleverde Diensten voor de Klant van toepassing is.

13.5. Artiest.nl is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door gevolgschade, indirecte schade, gederfde winst of vertragingsschade.

13.6. Voor zover Artiest.nl verplicht zou zijn tot enige schadevergoeding op grond van een toerekenbare tekortkoming ten aanzien van de geleverde Diensten, is deze schadevergoeding beperkt tot de hoogte van de Prijs van de Dienst. Artiest.nl is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor een hoger bedrag dan op grond van haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd.

13.7. Artiest.nl is niet aansprakelijk voor schade door tijdsoverschrijding, noch voor gevolgschade of indirecte schade, waaronder gederfde winst of gemiste besparingen.

13.8. Artiest.nl is niet verantwoordelijk indien informatie beschikbaar gesteld in het Aanbod en op de Website niet volledig accuraat of actueel is. De informatie op deze Website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en mag niet worden vertrouwd op of worden gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder het raadplegen van primaire, meer accurate, meer volledige of meer actuele informatiebronnen. De Website kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt uitsluitend ter referentie aangeboden. Artiest.nl behoudt zich het recht voor om de inhoud van de Website op elk gewenst moment te wijzigen, maar Artiest.nl is niet verplicht om de informatie op de Website bij te werken. De Klant en de gebruiker van de Website gaan ermee akkoord dat het hun verantwoordelijkheid is om te controleren op wijzigingen op de Website.

13.9. Bepaalde inhoud, diensten die via de Website beschikbaar zijn, kunnen materiaal van derden bevatten. Links van derden op deze Website die de Klant of gebruiker van de Website doorverwijzen naar websites van derden die niet aan Artiest.nl gelieerd zijn. Artiest.nl is niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid en wij geven geen garantie en nemen geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid op ons voor materiaal of websites van derden, of voor enig ander materiaal, diensten van derden. Artiest.nl is niet aansprakelijk voor enige schade of nadeel in verband met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, bronnen, inhoud, of andere transacties die worden verricht in verband met websites van derden. Artiest.nl herinnert de Klant en de Gebruiker van de Website eraan om het beleid en de praktijken van de derde partij zorgvuldig door te nemen alvorens een transactie aan te gaan. Klachten, claims, zorgen of vragen over diensten van derden moeten worden gericht aan de derde partij in kwestie.

Artikel 14 (Tussentijdse) Beëindiging

14.1. De Aanbieder kan de Overeenkomst uitsluitend beëindigen op de wijze zoals gesteld in de Algemene Verkoopvoorwaarden.

14.2. Zowel de Aanbieder als de Klant hebben de mogelijkheid de Dienst te annuleren en/of te verplaatsen.

14.3. Artiest.nl is bij annulering gerechtigd de volgende kosten in rekening te brengen:

14.3.1. Bij verzoek tot annulering door de Klant korter dan zeven (7) dagen vóór aanvang van de Dienst wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

14.3.2. Bij verzoek tot annulering door de Klant langer dan zeven (7) dagen en korter dan dertig (30) dagen wordt 50% van het totale bedrag in rekening gebracht.

14.3.3. Bij verzoek tot annulering door de Klant langer dan dertig (30) dagen vóór aanvang wordt 25% van het totale bedrag in rekening gebracht.

14.3.4. Alsdan de Klant na aanvang van de Dienst de Overeenkomst (tussentijds) beëindigt bestaat er geen recht op enige restitutie van de kosten.

14.3.5. Indien er sprake is van een tussentijdse beëindiging zijn de openstaande bedragen direct opeisbaar door Artiest.nl.

14.3.6. De Aanbieder of de Klant heeft de mogelijkheid de datum waarop de Dienst zou worden uitgevoerd, te verplaatsen naar een andere datum waarop de Dienst beschikbaar is.

14.4. Indien de Aanbieder de Dienst wilt annuleren brengt de Aanbieder Artiest.nl hiervan schriftelijk op de hoogte. Artiest.nl brengt de Klant daar schriftelijk van op de hoogte. De Klant krijgt dan de mogelijkheid aangeboden de Dienst te verplaatsen of te annuleren waarbij het volledige bedrag binnen veertien (14) dagen zal worden terugbetaald.

14.5. Artiest.nl is de uit de verplichtingen uit de Algemene Verkoopvoorwaarden te met onmiddellijke ingang staken en gestaakt te houden indien de Aanbieder toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van één of meer van de bepalingen in deze Algemene Verkoopvoorwaarden. Van toerekenbare tekortkoming is sprake indien de één bij aangetekende brief door de ander op de niet nakoming van haar verplichtingen is gewezen en deze de verplichtingen niet binnen een redelijke termijn, te weten dertig dagen, nakomt. Artiest.nl zal de Aanbieder in dat geval schriftelijk, bij aangetekende brief, op de hoogte stellen. Eventuele nog verschuldigde bedragen van de Aanbieder blijven in dat geval nog verschuldigd.

14.6. Artiest.nl en de Aanbieder zijn, indien één van de volgende omstandigheden zich voordoet, gerechtigd de (verdere) uitvoering van hun verplichtingen uit de Algemene Verkoopvoorwaarden te staken dan wel gestaakt te houden in geval van:

14.6.1. van (een aanvraag van een) faillissement, executoriale beslaglegging of (een aanvraag van) surséance van betaling van ofwel Artiest.nl ofwel de Aanbieder;

14.6.2. Artiest.nl of de Aanbieder een rechtspersoon is die wordt geliquideerd of gestaakt;

Artikel 15 Interne klachtenafhandeling

15.1. Voor het indienen van klachten en de klachtenafhandelingsprocedure verwijzen wij graag naar de klachtenafhandelingspagina op de Website.

Artikel 16 Privacy

16.1. Artiest.nl verstrekt aan de Aanbieder persoonsgegevens van Klanten voor zover deze noodzakelijk zijn voor de Aanbieder om de Overeenkomst uit te voeren of wanneer de Klant hiervoor expliciet toestemming heeft gegeven.

16.2. De Aanbieder zal de persoonsgegevens behandelen in overeenstemming met alle geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

16.3. Artiest.nl is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in de door de Klant aangeleverde gegevens.

Artikel 17 Slotbepalingen

17.1. Aanbieder geeft hierbij te kennen dat alle bepalingen in deze Algemene Verkoopvoorwaarden beschouwd dienen te worden als essentiële bepalingen, zonder welke Partijen de Overeenkomst niet zouden hebben gesloten.

17.2. De Aanbieder is niet gerechtigd de Platformovereenkomst over te dragen aan een derde, tenzij Artiest.nl hier voorafgaand haar schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

17.3. Nietigheid van één van de bepalingen uit deze Algemene Verkoopvoorwaarden heeft geen gevolgen voor de rechtskracht van de overige bepalingen. Indien een bepaling uit de Algemene Verkoopvoorwaarden nietig of vernietigbaar mocht zijn, treden Artiest.nl en de Aanbieder in overleg om deze te vervangen door een geldige bepaling, die de oorspronkelijke bedoelingen van Artiest.nl en de Aanbieder zoveel mogelijk benadert.

17.4. Kopjes en nummering van artikelen zijn uitsluitend bedoeld om verwijzing naar artikelen te vergemakkelijken en zullen de interpretatie van de betreffende artikelen niet beïnvloeden.

17.5. Artiest.nl en de Aanbieder respecteren elkaars reputatie en zullen zich onthouden van handelingen die de reputatie van Artiest.nl of de Aanbieder zouden kunnen schaden, hetgeen onder meer inhoudt dat zij geen negatieve/kritische uitlatingen zullen doen over Artiest.nl of de Aanbieder.

Artikel 18 Toepasselijkheid en bevoegde rechter

18.1. Nederlands recht is uitsluitend van toepassing op Artiest.nl en de Aanbieder evenals op alle geschillen die samenhangen met of voortvloeien uit het aanbieden van Diensten op het Platform.

18.2. Alle geschillen die ontstaan tussen Artiest.nl en de Aanbieder zullen uitsluitend aan het oordeel van de bevoegde rechter te Amsterdam worden onderworpen.

Op al onze overeenkomsten, offertes en aanbiedingen zijn de algemene voorwaarden van toepassing, gedeponeerd op 16 januari 2023 onder nummer 88896501 bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam. Eventuele andere algemene voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Laatst gewijzigd: 21 januari 2023