Algemene Voorwaarden

Algemeen

Artiest.nl B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende aan de Eef Kamerbeekstraat 68, 1095 MP te Amsterdam en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 88896501.

Definities

  • Acceptanten: de contractuele wederpartijen van de Artiest.nl Cadeaubon die de Cadeaubon accepteren als betaalmiddel voor maximaal het bedrag dat op de betreffende Cadeaubon is geladen. De Acceptanten staan op Artiest.nl genoemd onder aanbieders, zijn van toepassing op boekingen die via Artiest.nl plaatsvinden. De Acceptanten kunnen van tijd tot tijd wijzigen.
  • Artiest.nl Cadeaubon: handelsnaam van Artiest.nl B.V.
  • Cadeaubon: de Artiest.nl cadeaubon die uitgegeven wordt door Artiest.nl B.V. en die aan de Houder ervan het recht geeft het bedrag dat op de cadeaubon is geladen te besteden bij de Acceptanten, middels een boeking op Artiest.nl.
  • Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
  • Houder: een Consument die tevens houder is van een Cadeaubon.
  • Verkoopkanaal: de fysieke en online verkooppunten van de Cadeaubonnen.
  • Website: www.Artiest.nl

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Artiest.nl en op elke tot stand gekomen rechtsbetrekking tussen de Consument en Artiest.nl B.V.

1.2 De Consument aanvaardt de Algemene Voorwaarden door de koop van de Artiest.nl Cadeaubon in de (web)winkel op welke cadeaubon naar deze Algemene Voorwaarden wordt verwezen, dan wel, door op de Website een cadeaubon te kopen en expliciet de Algemene Voorwaarden te accepteren. De Algemene Voorwaarden gaan automatisch over op de nieuwe Houder indien deze een cadeaubon verkrijgt van een ander (zie ook artikel 2.4): door aanvaarding van de cadeaubon, aanvaardt de nieuwe Houder tevens de Algemene Voorwaarden.

1.3 Indien mogelijk, worden de Algemene Voorwaarden aan de Consument ter hand gesteld voordat er een koopovereenkomst tussen de Consument en een Verkoopkanaal tot stand is gekomen. Indien dit niet mogelijk is, kan de Consument de Algemene Voorwaarden raadplegen op de Website waarnaar uitdrukkelijk wordt verwezen op de cadeaubon.

1.4 De Algemene Voorwaarden zullen op verzoek van de Consument onverwijld en kosteloos, langs elektronische weg (op zodanige wijze dat deze door de Consument op een duurzame gegevensdrager kan worden opgeslagen) dan wel op andere wijze, aan de Consument worden toegestuurd.

Artikel 2 Koop en gebruik van de Artiest.nl Cadeaubon

2.1 Artiest.nl B.V. biedt via verschillende Verkoopkanalen de cadeaubon aan Consumenten aan. Indien de cadeaubon op de Website wordt gekocht, worden additioneel verzendkosten gerekend voor het toesturen van de cadeaubon.

2.2 Elke cadeaubon heeft een unieke code die verzilverd kan worden bij de Acceptanten. Consument dient van tevoren te reserveren bij Acceptant en aan te geven in het bezit te zijn van de Cadeaubon. Een Cadeaubon geeft het recht op het vrij besteden van het bedrag dat vermeld staat op de Cadeaubon bij de Acceptanten. De Cadeaubon kan in delen worden verzilverd bij verschillende Acceptanten.

2.3 Onmiddellijk na het moment dat de Cadeaubon (deels) is verzilverd, eindigt (deels) de rechtsbetrekking tussen de Houder en Artiest.nl B.V. en ontstaat er een rechtsbetrekking tussen voornoemde Houder en Acceptant (zie verder artikel 8.2).

2.4 De Cadeaubonen zijn niet verhandelbaar en het is de Houder alleen toegestaan zijn of haar Cadeaubon “om niet” (gratis) aan een andere Consument te geven.

Artikel 3 Persoonsgegevens online koop

Indien de Consument via de Website een Artiest.nl Cadeaubon koopt, dient hij persoonsgegevens op te geven aan Artiest.nl B.V. voor het toesturen van de Cadeaubon (zoals NAW-gegevens). Artiest.nl B.V. zal deze gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken. Voor meer informatie zie de Privacy Statement op de Website.

Artikel 4 Geldigheid

4.1 De Cadeaubon is vanaf de dag van aankoop 2 jaar geldig, tenzij anders vermeld. Na het verlopen van de geldigheidstermijn is de Cadeaubon niet meer te verzilveren. Artiest.nl B.V. behoudt zich het recht voor om de verlopen Cadeaubon te blokkeren.

4.2 Op speciale actie Cadeaubonen kunnen speciale actievoorwaarden van toepassing zijn. Indien en voor zover de speciale actievoorwaarden en Algemene Voorwaarden in strijd zijn met elkaar dan wel de Algemene Voorwaarden ergens niet in voorzien waarin de speciale actievoorwaarden wel voorzien, zullen de speciale actievoorwaarden van toepassing zijn.

Artikel 5 Prijzen en retour

5.1 De prijzen op de Cadeaubon zijn in euro’s en geven uitsluitend recht op het vrijelijk besteden van het bedrag dat hierop vermeld staat (bij de Acceptanten). Op de Cadeaubon is geen btw van toepassing.

5.2 De Cadeaubon kan in delen worden verzilverd (zie 2.2). Indien een aankoop duurder is dan het bedrag dat op de Cadeaubon staat, dan dient de Houder het overige bedrag bij te betalen op één van de manieren die de betreffende Acceptant hiervoor beschikbaar stelt.

5.3 Artiest.nl B.V. neemt geen Cadeaubonen retour, met uitzondering van het  bepaalde in artikel 6.

5.4 Het is niet mogelijk om een Cadeaubon geheel of gedeeltelijk in te ruilen voor geld.

Artikel 6 Herroepingsrecht/Retourrecht bij online aankoop

6.1 Indien de Artiest.nl Cadeaubon op de Website is gekocht, heeft de Houder het recht om de koop van de Cadeaubon te ontbinden door de koop te herroepen binnen 14 dagen na ontvangst van de Cadeaubon. Een modelformulier voor herroeping kunt u onderaan deze pagina downloaden. Voor herroeping is het echter niet verplicht het herroepingsformulier te gebruiken, dit mag ook op andere schriftelijke wijze (per e-mail of per brief).

6.2 Vanaf de dag dat Artiest.nl B.V. de herroeping heeft ontvangen, heeft de Houder 14 dagen de tijd om de Cadeaubon te retourneren aan Artiest.nl B.V. naar het volgende adres: Artiest.nl B.V., t.a.v. afdeling Artiest.nl Retouren, Eef Kamerbeekstraat 68, 1095 MP te Amsterdam.

6.3 Vanaf de dag dat Artiest.nl B.V. de herroeping heeft ontvangen, heeft Artiest.nl B.V. 14 dagen de tijd om het aankoopbedrag aan de (voormalig) Houder terug te betalen. Artiest.nl B.V. betaalt het gehele aankoopbedrag (inclusief de verzendkosten die bij de aanschaf online zijn betaald) terug. De (voormalig) Houder draagt de kosten voor het retour zenden van de Cadeaubon.

6.4 Het in dit artikel 6 opgenomen herroepingsrecht geldt niet indien de Houder reeds de unieke code van de Cadeaubon zichtbaar heeft gemaakt.

Artikel 7 Verlies

7.1 De Houder dient de Cadeaubon zorgvuldig te bewaren.

7.2 Bij verlies, diefstal, beschadiging of ongeautoriseerd gebruik van de Cadeaubon waardoor deze niet meer geldig door de (voormalig) Houder kan worden gebruikt, is Artiest.nl B.V. niet aansprakelijk. Artiest.nl B.V. zal geen nieuwe Cadeaubon aan de Consument leveren noch de kosten van de verloren, gestolen, beschadigde of ongeautoriseerd gebruikte Cadeaubon in welke vorm dan ook vergoeden.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

8.1 Artiest.nl B.V. is jegens een Houder slechts aansprakelijk voor directe schade die de Houder heeft geleden als gevolg van een niet nakoming van de Algemene Voorwaarden door Artiest.nl B.V. onder toepassing van artikel 6:98 BW.

8.2 Artiest.nl B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor geleden schade door de Houder die is ontstaan doordat de Acceptant tekort is geschoten in de nakoming van de overeenkomst tussen de Consument en deze Acceptant met betrekking tot het arrangement dat de Acceptant levert voor de verzilverde Cadeaubon dan wel door enig ander toedoen of nalaten van een Acceptant (zie artikel 2.3).

8.3 Niettegenstaande artikel 8.1 aanvaardt Artiest.nl B.V. geen enkele aansprakelijkheid voor geleden schade door de Consument die voortvloeit uit het niet of niet tijdig gebruik kunnen maken van de Cadeaubon alsook niet voor geleden schade als gevolg van het gebruik van de Cadeaubon.

8.4 Artiest.nl B.V. verricht redelijke inspanningen om nauwkeurige en actuele informatie te verschaffen op de Website en op de uitgaven van de Cadeaubon. Alle getoonde informatie is onder voorbehoud van druk- en zetfouten.

8.5 Artiest.nl B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld en gehouden voor enige vorm van schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie op een Cadeaubon en/of op de Website en/of inherent aan het verspreiden van informatie via internet, zoals technische storingen, onderbrekingen of vertragingen in het verstrekken van informatie.

8.6 Artiest.nl B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld en gehouden voor enige vorm van schade als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens Artiest.nl B.V. via de Website.

8.7 De Website kan hyperlinks en verwijzingen naar andere websites bevatten. Dergelijke hyperlinks en verwijzingen zijn alleen ter informatieverschaffing voor de Consument opgenomen. Artiest.nl B.V. aanvaardt geen verantwoordelijkheid en kan niet aansprakelijk worden gesteld en gehouden voor enige vorm van schade voortvloeiende uit de inhoud van de websites die via een hyperlink kunnen worden bezocht of waarnaar wordt verwezen.

8.8 Artiest.nl B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade (gevolgschade) en de maximale aansprakelijkheid van Artiest.nl B.V. is het bedrag dat de Consument voor de Cadeaubon in het onderhavige geval heeft betaald.

Artikel 9 Overmacht

In het geval van overmacht heeft Artiest.nl B.V. het recht om, naar eigen keuze, de koop van de Cadeaubon te ontbinden dan wel om de uitvoering van de Cadeaubon op te schorten, zonder betaling van schadevergoeding. Alle overige aan Artiest.nl B.V. toekomende rechten blijven onverminderd bestaan.

Artikel 10 Fraude

In het geval van bedrog, fraude, valsheid in geschrifte, oplichting of andere te kwader trouw verrichte handelingen of een verdenking van een van voornoemde handelingen aan de zijde van de Houder heeft Artiest.nl B.V. het recht om naar eigen keuze, de koop van de Cadeaubon te ontbinden dan wel om de uitvoering van de Cadeaubon op te schorten, zonder betaling van schadevergoeding. Alle overige aan Artiest.nl B.V. toekomende rechten blijven onverminderd bestaan.

Artikel 11 Klachtenprocedure

Voor problemen en/of vragen over de Artiest.nl Cadeaubon kan de Consument contact opnemen met de klantenservice van Artiest.nl B.V. per e-mail: info@artiest.nl of telefonisch via: +31 970 1024 0608 (bereikbaar van maandag t/m vrijdag 10:00 tot 18:00 uur).

Artikel 12 Toepasselijk recht

Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 13 Copyright

Alle rechten voorbehouden. Niets van deze Website of van andere uitgaven van Artiest.nl B.V. mag worden gebruikt voor andere websites en/of andere doeleinden zonder schriftelijke toestemming van Artiest.nl B.V.

Artikel 14 Eenzijdig wijzigingsbeding

Artiest.nl B.V. behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is geldig en kan te allen tijde worden geraadpleegd op de Website. De wijzigingen zullen op deze pagina worden doorgevoerd. Deze pagina is voor het laatst inhoudelijk aangepast op 12 januari 2023. Het is de verantwoordelijkheid van de Consument om op de hoogte te blijven van de meest recente versie van de Algemene Voorwaarden.

Op al onze overeenkomsten, offertes en aanbiedingen zijn de algemene voorwaarden van toepassing, gedeponeerd op 16 januari 2023 onder nummer 88896501 bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam. Eventuele andere algemene voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Bijlage 1 – Modelformulier voor Herroeping (PDF)